Vantaan TAFT ry:n pelisäännöt


1. TOIMINNAN TARKOITUS

Vantaan TAFT ry on kilpaurheilu- ja kasvattajaseura, joka asettaa toiminnalleen urheilullisia ja kasvatuksellisia tavoitteita. Vantaan TAFT on jäsenenä lajiliitossa (SAJL).
TAFT on vantaalainen amerikkalaista jalkapalloa harjoittava seura, joka on perustettu vuonna 1981. Seura on voittanut aikoinaan ensimmäisen seurajoukkueiden Euroopan-mestaruuden vuonna 1986 ja sitä aikaisemmin Vaahteraliigan (miesten SM-sarja) vuonna 1985. Tämän jälkeen TAFT on toiminut vahvasti nuorten ja lasten liikunnan parissa ja sillä on lukuisia Suomen mestaruuksia eri ikäluokissa sekä edustajia nuorten eri maajoukkueissa.


2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET

Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisimman monille mukava
harrastus amerikkalaisen jalkapallon parissa. Toiminnan avainsanoja kaikissa
ikäluokissa ovat: LAADUKKAASTI, KAIKILLE, MIELEKÄSTÄ, MONIPUOLISTA, HYVISSÄ
OLOSUHTEISSA, REILUSTI ja VASTUSTAJAA KUNNIOITTAEN.

Urheilullisena tavoitteena on nostaa edustusjoukkue nykyiseltä sarjatasolta Vaahteraliigaan lähitulevaisuudessa joukkueella, joka on koottu oman seuran kasvateista. U11 –U19 junioreissa yksiselitteisenä tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monen nuoren jatkaminen lajin parissa mahdollisimman pitkään. Kilpailullisia tavoitteita juniorijoukkueille seura ei aseta – joukkueilla on mahdollisuus asettaa itse omia tavoitteitaan.

Päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi seura pyrkiiottamaan kaikki jäsenensä huomioon, luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet, sekä ilmapiirin, jossa harrastaminen on hauskaa ja haasteellista ja jossa tapahtuu kehittymistä ja oppimista sekä yksilö- että joukkuetasolla.


2.1. Kasvatukselliset tavoitteet
 • Yksilön henkinen kasvu
 • Sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen kasvaminen
 • Urheilullisen elämäntavan omaksuminen
 • Joukkuehengen ymmärtäminen ja omaksuminen

 • 2.2. Urheilulliset tavoitteet
 • Monipuolisten ja liikunnallisten valmiuksien kehittäminen
 • Yksilötasolla pelaajien totuttaminen lajin vaatimiin haasteisiin
 • Hyvään ja pitkäjänteiseen fyysiseen harjoitteluun kehittäminen
 • Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen

 • 2.3. Seuran arvot
 • Avoimuus
 • Rehellisyys
 • Oikeudenmukaisuus


 • 3. SEURAN ORGANISAATIO

  Vuosikokous lokakuussa ja kevätkokous huhtikuussa

  Yhdistyssääntöjen mukaisesti seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät vuosikokous ja kevätkokous. Vuosikokouksessa tärkeimmät päätettävät asiat ovat: seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta, toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen sekä vuosittaisten jäsen- ja toimintamaksujen määrittäminen. Kevätkokouksessa päätetään edellisen tilikauden tilipäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapautuksien myöntämisestä.

  Hallitus

  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee seuralle talous- ja varustevastaavan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Se voi nimetä keskuudestaan jaostoja ja toimikuntia asioiden hoitamisen tehostamiseksi. Hallitus järjestää vuosikokouksen
  hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti seuran käytännön päivittäisen toiminnan, hoitaa seuran taloutta ja valitsee valmentajat joukkueille. Lisäksi hallitus määrittelee seuran toimihenkilöiden työnkuvat ja vastuualueet sekä nimittää kaikki toimihenkilöt eri joukkueille.

  Hallitus vastaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesta toiminnasta sekä seuran taloudesta ja varainhankinnasta.

  Puheenjohtaja

  Puheenjohtajan vastuulla on vuosittaisen toimintasuunnitelman läpivieminen kuitenkin niin, ettei urheilutoiminta ja sen ylläpitäminen vaarannu. Puheenjohtaja hoitaa seuran ulkoisia suhteita yhdessä muiden hallitusten jäsenten ja toimihenkilöiden kanssa. Puheenjohtaja toimii
  hallituksen puheenjohtajana ja välittömänä tukihenkilönä toimihenkilöille. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoukset koolle.

  Sihteeri

  Sihteeri laatii esityslistat ja muistiot. Sihteeri ylläpitää arkistoa toimikautensa aikana syntyneistä asiapapereista ja luovuttaa ne kauden päätteeksi seuran haltuun.

  Huolto- ja varustevastaava

  Huolto- ja varustevastaava huolehtii seuran peliasujen ja –varusteiden kunnosta ja niiden kierrosta joukkueiden välillä sekä vastaa siitä, että joukkueilla on riittävät huoltovarusteet ja resurssit. Osallistuu seuran tilaisuuksien järjestämisiin.

  Joukkueet

  Joukkueen toimihenkilöt, valmentajat ja pelaajat tekevät kauden alussa joukkueen toimintaa ohjaavan kausisuunnitelman. Kausisuunnitelmaan sisältyy mm.: valmennussuunnitelma ja joukkueen sisäiset pelisäännöt, jotka pelaajat tai vanhemmat (U11-U17) vahvistavat
  allekirjoituksin. Joukkueissa noudatetaan lisäksi seuran vahvistamia joukkueen pelisääntöjä (liitteenä).

  Kausisuunnitelma esitetään ja hyväksytään joukkueen aloitus- / vanhempainkokouksessa. Joukkueiden kausisuunnitelmat tulevat olla linjassa seuran pelisääntöjen kanssa ja ne on toimitettava seuran hallitukselle heti joukkueen ensimmäisen kokouksen jälkeen hyväksyttäväksi. Joukkue toimii kausisuunnitelman mukaisesti seuraavan pelikauden, kun seuran hallitus on hyväksynyt suunnitelmat. Hyväksytty kausisuunnitelma toimitetaan jokaiselle pelaajalle ja heidän vanhemmilleen (alle 18 v pelaajat) joukkueenjohtajan toimesta.

  Joukkueiden tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan ovat: noudattaa yhteisiä pelisääntöjä, osallistua harjoituksiin ja peleihin ja suorittaa seuralle vuosikokouksen määrittämät maksut.

  Joukkueenjohtaja

  Joukkueenjohtaja toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.

  Joukkueenjohtaja vastaa oman joukkueensa organisatorisista asioista:

 • oman joukkueen toimitsijatoiminta otteluissa ja muut peleihin liittyvät asiat
  (kenttävuorojen ja kuljetusten varmistaminen)
 • oman joukkueen soittorinki / tiedonkeruu
 • oman joukkueen vanhempien toiminnan organisointi mm. talkoiden, turnausten tai
  vastaavien osalta
 • Kommunikointija kaikkinainen viestintä pelaajien vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisen toivottavaa on että valmentajat eivät suorita tätä tehtävää seurassa
  vaan ohjaavat kaikki yhteydenotot joukkueenjohtajille.
 • oman joukkueen pelaajien ja vanhempien yhteystietojen ylläpito ja niiden
  toimittamisesta seuran yhteiseen rekisteriin (MyClub)
 • Joukkueenjohtaja kutsuu kauden aloitus- /vanhempainkokouksen koolle ja toimii joukkueensa kokousten puheenjohtajana.

 • Joukkueenjohtaja laatii joukkueen kausisuunnitelmaesityksen pelaajille ja vanhemmille yhdessä vastuuvalmentajan kanssa, ja vastaa vastuuvalmentajan kanssa kausisuunnitelman toteutumisesta kauden aikana.

  Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen talouden toteutumisesta ja pyytää hyväksynnän kaikille kuluerille etukäteen seuran talousvastaavalta.

  Seuran puheenjohtaja laatii kauden päättyessä toimintakertomuksen, joka sisältää kuvauksen joukkueen toiminnasta päättyneellä kaudella. Talousvastaava tekee tilinpäätöksen yhdessä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa sekä laatii tulevan kauden budjetin.

  Joukkuekohtainen vastuuvalmentaja

  Vastuuvalmentaja vastaa joukkueensa urheilullisesta toiminnasta. Valmentaja laatii
  valmennussuunnitelman ja vastaa sen toteuttamisesta kauden aikana.

  Vastuuvalmentaja vastaa omalta osaltaan, että joukkueen toiminta on linjassa seuran pelisääntöjen kanssa. Vastuuvalmentaja on velvollinen osallistumaan seuran valmennuskerhotoimintaan ja pelaajarekrytointiin.

  Vastuuvalmentaja esittelee hallitukselle haluamansa apuvalmentajat, jotka hallitus nimittää.

  Huoltaja

  Huoltaja vastaa joukkueen tapahtumissa tarvittavien varusteiden ja tarvikkeiden kunnosta ja riittävyydestä. Huoltaja kuuluu joukkueen johtoryhmään ja auttaa pelaajia, valmentajia ja joukkueenjohtajia joukkueen tapahtumien onnistumisessa.

  Vanhemmat

  Koko seuran junioritoiminnan kannalta vanhempien rooli on ratkaisevan tärkeä. Seuran kehittäminen tulee tapahtua aina yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat omien lasten ja nuorten kannustaminen, kuljettaminen ja kustantaminen sekä osallistuminen seuran toiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin peleissä, harjoituksissa ja
  talkoissa.

  Kauden aloitus-
  (KickOff), vanhempainkokoukset (U11-U17) sekä muut joukkueiden kokoukset

  Joukkueiden aloitus- ja vanhempainkokoukset kokoontuvat ko. joukkueenjohtajan kutsusta keskustelemaan ja päättämään mm. seuraavista asioista: kausisuunnitelman hyväksyminen, pelaajien, vanhempien ja toimihenkilöiden pelisääntökeskustelu, joukkueen varainhankinta, seuran tai joukkueen mahdolliset ylimääräiset tapahtumat sekä monet muut yksittäiset
  joukkueen toimintaan liittyvät asiat.

  Ongelmanratkaisuelin

  Reilun pelin periaatteiden mukaisesti seurassa on mahdollisten valmentajien, vanhempien ja joukkueenjohdon välisten ristiriitojen ratkaisemiseksi erillinen ongelmanratkaisuelin jonka hallitus vuosittain vahvistaa. Siihen kuuluvat seuran puheenjohtaja, yksi joukkueenjohtajien
  edustaja ja yksi vanhempien edustaja (yleensä vanhimmista ikäluokista). Joukkueenjohtajien edustaja ei voi olla itse aktiivinen joukkueenjohdon tehtävissä esteellisyyden vuoksi. Ongelmanratkaisuelin tekee ehdotuksia ratkaisuista jotka seuran hallitus vahvistaa.


  4. SEURAN TOIMINTA JA PÄIHDEAINEET

  Jokainen seuran 15-vuotias ja sitä vanhempi pelaaja sitoutuu allekirjoituksellaan antidoping -sitoumukseen seuraa kohtaan. Sitoumuksen allekirjoittaminen on ehdoton edellytys olla mukana seuran toiminnassa.

  Seura ohjaa nuoria päihteettömyyteen sekä terveisiin
  elämäntapoihin. Päihdyttävien aineiden käyttö kaikilla seuran ja joukkueiden
  yhteisillä peli-/ turnausmatkoilla, harjoituksissa ja seuran tapahtumissa on
  sekä pelaajilta että toimihenkilöiltä ehdottomasti kielletty.

  Toimihenkilöille painotetaan asian tärkeyttä, koska he ovat
  nuorille esimerkkinä kaikissa joukkueen ja seuran tapahtumissa. Myös vanhempien
  edellytetään välttävän päihdyttävien aineiden käyttöä pelaajien läsnä ollessa
  esim. osallistuessaan seuran tapahtumiin.


  5. SEURAN URHEILUTOIMINTA

  5.1. Joukkueiden muodostaminen, peluuttaminen ja harjoitteleminen

  Joukkueen sääntöjen mukaisesti.

  5.2. Pelaajan siirtyminen seuran ikäluokasta toiseen

  Perusperiaate on, että pelaaja pelaa oman ikäluokkansa joukkueessa. Erityisen painavista syistä, sekä vanhemmissa ikäluokissa pelaajan henkilökohtaisen kehittymisen takia voidaan toimia toisin. Tällaisissa tapauksissa pelaajan siirtymisen seuran ikäluokasta toiseen ratkaisevat yhteistyössä pelaajan kanssa ko. joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat ja
  ao. vanhemmat.

  5.3. Valmentajien valinta

  Seuran hallitus valitsee jokaiselle joukkueelle vastuuvalmentajan ja apuvalmentajat vuodeksi kerrallaan.

  5.4. Harjoitusvuorot

  Seuran hallitus osoittaa joukkueille harjoitusvuorot.


  5.5. Poissaolot ja niistä ilmoittaminen

  Pelaajan tai jonkun muun hänen puolestaan tulee ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa. Joukkueet sopivat omissa säännöissään tarkemmin, miten tämä ilmoittaminen hoidetaan.

  Nuorissa ikäluokissa (U11-U17) pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikiellolla tai jollakin muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan sovitulla tavalla ja poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä.

  Erityisesti on toimihenkilöiden kiinnitettävä huomiota siihen että mahdolliset
  ristiriitatilanteet toimihenkilöiden ja vanhempien välillä eivät saa aiheuttaa
  minkäänlaisia pelaajiin kohdistuvia sanktioita, harjoitus- tai pelikieltoja /
  vast. Ristiriitatilanteissa seuran ongelmanratkaisuelin tekee päätösehdotuksen
  asiassa ja viime kädessä seuran hallitus ottaa asian käsiteltäväkseen.

  Seura edellyttää kaikilta pelaajilta aktiivista osallistumista joukkueen toimintaan! Joukkueet omissa säännöissään sopivat, miten menetellään ilmoittamatta jätetyissä poissaolotapauksissa ja niiden sanktioista.


  5.6. Pelaajan erottaminen joukkueesta

  Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta kuin erityisen painavista tai hyvien tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Erottamisesta päättää aina seuran hallitus vastuuvalmentajan esityksestä.  6. TALOUDENHOIDON PERIAATTEET

  6.1. Seuran varainhankinta

  Seura hankkii varoja mm seuraavasti: toimintamaksuin, jäsenmaksuin ja mainostuloilla (julkaisut yms. vastaavat mainos- ja yhteistyösopimukset) sekä järjestämillä talkoita.

  Jäsen- ja toimintamaksu koskee jokaista pelaajaa, joka pelaa tai harjoittelee seurassa. Jäsenmaksun ja toimintamaksun suuruuden joukkuekohtaisesti määrittelee ja hyväksyy seuran vuosikokous syksyllä. Seura voi asettaa joukkueille velvoitteita esim. arpojen myynnissä, talkoissa ja varainhankinnassa.

  Joukkueiden tulee sitoutua hoitamaan seuran niille asettamista taloudellisista velvoitteista.


  6.2. Yksittäisen joukkueen varainhankinta

  Joukkueen taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä.

  Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja ja seuran rahastonhoitaja.

  Mikäli pelaaja on jättänyt toimintamaksun maksamatta, tulee joukkueenjohtajan ilmoittaa siitä seuran rahastonhoitajalle sekä myös hallitukselle. Mikäli pelaajalla on maksamatta kaksi edellistä toimintamaksua eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, tulee joukkueenjohtajan evätä kyseisen pelaajan osallistuminen joukkueen / seuran toimintaan kunnes velka on seuralle kokonaisuudessaan maksettu. Seuran käytännön mukaisesti kahden maksumuistutuksen jälkeen lasku siirretään perintään ellei muuta ole
  sovittu.

  Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkootöillä, mainostuloilla jne. Joukkueenjohtaja voi päättää, että pelaaja voi suoriutua talkoovelvoitteistaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille, jos talkoilla kerätään varoja koko joukkueen hyväksi.

  Seuran hallitus päättää talkootyön tuoton jakoperiaatteista yhdessä joukkueenjohtajien kanssa ja määrittelee tavan, jolla talkootyötä seurataan. Seuran tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa amerikkalaisen jalkapallon harrastamista seurassa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä mahdollisuuksia
  talkootyöhön, jotta kulut saadaan peitettyä. Seuran hallitus voi myös päättää
  muista avustusmuodoista niin halutessaan.


  6.3. Seuran ja joukkueen hankinnat

  Seuran nimiin voi varuste- yms. hankintoja tehdä vain seuran talousvastaava ja puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Mikäli joukkueiden toimihenkilöt tekevät hankintoja laskuun ilman hallituksen tekemää päätöstä tai talousvastaavan antamaa lupaa, he vastaavat viimekädessä tilauksesta henkilökohtaisesti.


  6.4. Pelaamisen lopettaminen seurassa

  Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan ovat kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut oltava suoritettuna seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Myös kaikki seuralta saamansa varusteet pelaajan tulee palauttaa ennen seurasiirtoa. Siirtopaperit allekirjoittaa seuran siihen valtuuttama henkilö varmistuttuaan, että kyseisen pelaajan kaikki velvoitteet on hoidettu. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt tulot, ilmoitustulot ym.
  jäävät seuran omaisuudeksi.


  6.5. Kysymykset ja valitukset

  Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät neuvoa talouteen liittyvissä asioissa omalta joukkueenjohtajaltaan, talousvastaavalta tai seuran puheenjohtajalta ja hallituksen jäseniltä.
  Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen
  joukkueenjohtaja, seuran puheenjohtaja ja talousvastaava. Seuran hallituksella on aina lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa.


  Liite 1: Joukkueiden pelisäännöt pelaajille ja vanhemmille

  1. Kunnioitetaan vastustajaa. Vastustajan pelaajille tai valmentajille ei huudella ennen peliä eikä pelin aikana. Vastustajaa ei vähätellä, puhuta pahaa tai muutoinkaan käyttäydytä epäkunnioittavalla tavalla.

  2. Osallistutaan aktiivisesti harjoituksiin ja peleihin. Ilmoitetaan hyvissä ajoin joukkueenjohtajalle, jos on estynyt.

  3. Ei kiroilla peleissä eikä harjoituksissa. Kiroilu aiheuttaa juniorijoukkueissa käytösrangaistuksen, heikentää motivaatiota ja vie energiaa pois itse tekemisestä.

  4. Kunnioitetaan erotuomareiden työtä. Asiat keskustellaan tuomareiden kanssa pyytämällä tuomari luokse, ei huutamalla kentälle.

  5. Käyttäydytään joukkuehengen mukaisesti: Valmennukseen ja joukkueenjohtoon tai muuhun joukkueen tekemiseen liittyviä asioita ei kritisoida kentän laidalla vaan otetaan asiat rohkeasti esille kasvotusten harjoitusten jälkeen.

  6. Pelaajia ei rangaista millään tavoin vanhempien ja toimihenkilöiden välisistä ristiriidoista.

  7. Noudatetaan SAJL:n sääntöjä erityisesti: niskaan ja selkään ei kohdisteta taklauksia/blokkauksia eikä keihästetä.

  8. Tuetaan joukkuekavereita kentällä ja kentän ulkopuolella. Kaikki otetaan mukaan tekemiseen ja epäonnistumisissa neuvotaan ja kannustetaan, ei naureskella. Erityisesti joukkueen kokeneimmilta pelaajilta edellytetään asia huomioimista.

  Olen lukenut ja hyväksynyt nämä seuran ja joukkueen pelisäännöt:

  Päivämäärä ____.____._________


  Allekirjoitus __________________


  Nimen selvennys __________________
  Seuraa organisaatiota TAFT Vantaa