1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vantaan TAFT ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Yhdistys on perustettu tammikuun 6. päivänä 1982 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on edistää amerikkalaisen jalkapallon harrastusta sekä yleistä
liikuntaharrastusta seuran kotipaikalla siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeiden mukaisesti.

Tarkoitustaan seuran toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen:

- kilpailutoimintaa

- koulutustoimintaa

- valmennus- ja harjoitustoimintaa

- tuomaritoimintaa

- nuorisotoimintaa

- lasten liikuntatoimintaa

- tiedoitus- ja suhdetoimintaa

- valistus- ja kasvatustoimintaa, sekä

- kuntoliikuntaa

2. Kiinnittimällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta kotipaikkansa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi toimimalla yhteistyössä yritysten
ja muiden yhteisöjen kanssa sekä järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen ustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.


3§ Seuran jäsenet

Henkilö, joka haluaa pelata jossain seuran joukkueessa, pitää liittyä seuran varsinaiseksi
jäseneksi. Varsinainen jäsen sitoutuu maksamaan seuralle vuosittaista jäsenmaksua. Liittymällä varsinaiseksi jäseneksi, henkilö sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton (SAJL) sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö maksamalla kannatusjäsenen vuosittaisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisen huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo
on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ovat jäsenmaksuista vapaat.

Seuran tulee pitää yllä yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tehdyksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan kertyneet jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

- toimii seuran sääntöjen vastaisesti

- rikkoo seuran sääntöjä tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

- on toisen amerikkalaisen jalkapallon seuran jäsen

- toimii seuran tai SAJL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


4§ Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kolme ja enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan seuralle talouspäällikön, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi yksi (1) vuosi (1.11.-31.10.).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
mukaanlukien, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli hallituksen jäsen estyy hoitamasta tehtäviään tai eroaa hallituksesta kesken
toimikauden, tulee hänen tilalleen vuosikokouksessa valittu varajäsen.


5§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja talouspäällikkö erikseen ja kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa myös jonkun muun täysivaltaisen henkilön kirjoittamaan seuran nimen
yksin.


6§ Seuran tilit

Seuran tilikausi on 1.11.-31.10..

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto tilintarkastuksesta hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


7§ Seuran kokouksen koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


8§ Seuran kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-
helmikuun aikana.

Seuran syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo- lokakuun
aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla jäsenelleä äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Seuran päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


9§ Seuran kevät- ja syyskokouksen asiat

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja hallituksen tekemä toimintakertomus
päättyneeltä tilikaudelta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8. Kokouksen päättäminen.


Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, harjoitettavat lajit, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä yksi varajäsen.

7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavalle tilikaudelle.

8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§ Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksien edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


11§ Sääntöjen vahvistaminen

Nämä säännöt on hyväksytty seuran kokouksessa 20.4.2011 ja ne vahvistetaan kokouksen
puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksilla.


Ville Sivunen, puheenjohtaja

Jouko Kuusisto, sihteeri

Pirjo Kotaviita, pöytäkirjantarkastaja

Meritre Kortesaro, pöytäkirjantarkastaja

Seuraa organisaatiota TAFT Vantaa